Zákonné povinnosti pro web obce

Vyhláška 442/2006 Sb. - struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

ze dne 31. srpna 2006,

kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Změna: 416/2008 Sb.

Ministerstvo informatiky stanoví podle § 21 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1 Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu^1) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně osnovy popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona.

§ 2 Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu
(1) Povinný subjekt zveřejňuje informace ve struktuře, v pořadí, s označením a uvozovacím textem podle přílohy.

(2) V případě územních samosprávných celků, jejichž součástí je více povinných subjektů, se informace zveřejňují pouze jednou.

§ 3 Osnova popisu postupů, které povinný subjekt dodržuje
(1) Povinný subjekt zveřejňuje popisy postupů podle osnovy uvedené v příloze č. 2. Popisy postupů zveřejňuje v pořadí, s číslem a uvozovacím
textem podle přílohy č. 2.

(2) Popis postupu podle přílohy č. 2 zveřejňuje povinný subjekt tak, aby jej bylo možno zobrazit v rozsahu:

a) základních informací, které tvoří položky č. 3 až 8, 10 až 16, 28 a 29 osnovy popisu postupu,

b) rozšířených informací, které tvoří základní informace podle písmene a) a položky č. 9, 17, 19, 20, 23 a 24 osnovy popisu postupu,

c) úplných informací, a aby bylo možné tyto jednotlivé celky informací zobrazit samostatně.

§ 4 Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Ministryně:

Ing. Bérová v. r.

Příl.1

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

1. Název Úplný název povinného subjektu.
Uvádí se vždy bez zkratek.

2. Důvod a způsob založení Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetněpodmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovýmodkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi. Jako textová informace se vždy uvádí zřizovatel, nadřízený orgán,^*) případně další nadřízené úřady, pokud se liší přímé vedení od metodického.

3. Organizační struktura Popis vnitřní organizační struktury povinného subjektu.
Uvádí se jako textová informace, schéma nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, včetně dalších informací o vnitřních útvarech (odborech aodděleních) povinného subjektu.

Lze uvést také

a) seznam podřízených povinných subjektů (z hlediska podávání opravných prostředků) jako textovou informaci nebo hypertextový odkaz na internetové stránky s uvedenými informacemi,

b) seznam zřizovaných nebo řízených rozpočtových, příspěvkových a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, případně s hypertextovým odkazem na internetové stránky příslušné organizace.

4. Kontaktní spojení Kontaktní údaje povinného subjektu.
Uvádějí se rovněž kontaktní údaje jednotlivých vnitřních útvarů nebo pracovišť s upřesňujícími informacemi; to neplatí, vylučuje-li to zvláštní právní předpis.^**)

4.1 Kontaktní poštovní Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená adresa k doručování poštovních zásilek. Pokud povinný subjekt používá více kontaktních poštovních adres, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu jejich použití; na prvním místě se uvede adresa sídla, k níž se jako účel použití uvede „Sídlo“.
Adresa se uvádí ve struktuře

a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,
b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství,pokud se v daném místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo orientační (pokud bylo přiděleno),
c) název obce, části obce, pokud není součástí názvu adresní pošty,
d) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo adresní poště a název adresní pošty.

Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR^***) s hypertextovým odkazem.

V případě, že jako kontaktní poštovní adresa se používá poštovní přihrádka, uvádí se adresa ve struktuře

a) označení adresáta, pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,
b) údaj "poštovní přihrádka" nebo jiný obdobný údaj doplněný číslem přihrádky,
c) poštovní směrovací číslo přidělené povinnému subjektu nebo adresní poště a název adresní pošty.

4.2 Adresa úřadovny Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu pro osobní návštěvu.
Adresa se uvádí ve struktuře

a) označení úřadovny (pracoviště), pokud se liší od názvu povinného subjektu, uvedeného v bodě 1.,
b) název ulice nebo jiného veřejného prostranství, pokud se v daném místě užívají, číslo popisné (případně evidenční)/číslo orientační, pokud bylo přiděleno,
c) název obce, části obce apod.

Lze uvést i kód adresy z územně-identifikačního registru ÚIR-ADR s hypertextovým odkazem.

4.3 Úřední hodiny Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.
4.4 Telefonní čísla Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby. Vnitřní linka (bez provolby) se uvádí za lomítkem.

4.5 Čísla faxu Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.
Čísla se uvádějí bez mezinárodní předvolby.

4.6 Adresa internetové Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného stránky subjektu s hypertextovým odkazem.
Uvádí se hypertextový odkaz.

4.7 Adresa e-podatelny Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.
Uvádí se hypertextový odkaz.

V případě, že povinný subjekt používá více elektronických podatelen, uvádějí se i další upřesňující informace o účelu použití.

4.8 Další elektronické Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších adresy pracovníků povinného subjektu.
Uvádí se hypertextový odkaz.

U každé elektronické adresy se uvádí upřesňující informace (účel použití, případně jméno adresáta).

5. Případné platby Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby lze poukázat od veřejnosti ve prospěch povinného subjektu.
Uvádí se číslo účtu (včetně případného předčíslí),kód banky, účel platby.

Uvádějí se i symboly platby, pokud jsou při platběpožadovány (konstantní symbol, variabilní symbol, specifický symbol ).

Uvádějí se rovněž informace o jiných způsobech platby.

6. IČ Identifikační číslo povinného subjektu.
7. DIČ Daňové identifikační číslo povinného subjektu.
Uvádí se, pokud je povinný subjekt plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud povinný subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty, uvede se tato skutečnost.

8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, dokumentů strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty.
Na dokumenty, které má povinný subjekt k dispoziciv elektronické podobě, lze poukázat hypertextovým odkazem.

8.2 Rozpočet Údaje o rozpočtu povinného subjektu v aktuálním a uplynulém roce a obsah účetních výkazů povinného subjektu za uplynulý rok.
Uvádí se schválený rozpočet i jeho pozdější úpravy.

Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovýmodkazem na internetové stránky nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

9. Žádosti o informace Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

10. Příjem žádostí Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, a dalších podání podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí oprávech a povinnostech osob.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovýmodkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

11. Opravné prostředky Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovýmodkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

12. Formuláře Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem, způsob a místo, kde lze formuláře získat.
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovýmodkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi, pro formuláře v elektronické podobě vždy hypertextovým odkazem včetně příslušné elektronické služby, pokud existuje.

13. Popisy postupů - Popisy postupů, které musí povinný subjekt dodržovat při vyřizování návody pro řešení všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů, a to včetně příslušných životních situací lhůt, které je třeba dodržovat.
Uvádí se hypertextovým odkazem na internetové stránky s osnovami popisů postupů podle přílohy č. 2 nebo na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.

14. Předpisy -
14.1 Nejdůležitější Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná
používané předpisy a rozhoduje, které stanovují právo žádat informacea povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu.

Uvede se rovněž, kde a kdy jsou tyto předpisy přístupné k fyzickému nahlédnutí.

Uvádí se jako doprovodná popisná textová informaces hypertextovými odkazy na internetové stránky obsahující text předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy Přehled právních předpisů vydaných v rámci věcné působnosti povinného subjektu.
Uvádí se jako doprovodná popisná textová informaces hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text příslušných právních předpisů již zveřejněn.

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem a s tím
za poskytování spojených služeb.^****) informací
Uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

15.2 Usnesení nadřízeného Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona v případě orgánu o výši úhrad odvolání nebo stížnosti. za poskytnutí informací Usnesení se uvádějí nejméně za dva poslední roky.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

16. Licenční smlouvy -
16.1 Vzory licenčních smluv Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
Vzory licenčních smluv se uvádějí v takové formě, aby mohly být žadatelem o informaci přizpůsobeny konkrétní žádosti a použity jako návrh na uzavření licenční smlouvy, a to i s možností dálkového přístupu.

16.2 Výhradní licence Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona.
Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

17. Výroční zpráva podle Výroční zpráva povinného subjektu o své činnosti voblasti zákona č. 106/1999 Sb. poskytování informací podle § 18 zákona.
Výroční zprávy se uvádějí nejméně za dva poslední roky. Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok se zveřejňuje do 1. března běžného roku.

Pokud povinný subjekt začleňuje údaje o své činnosti v oblasti poskytování informací do obecné výroční zprávy obsahující informace o jeho činnosti jako její samostatnou část (§ 18 odst. 2 zákona), lze uvést celou obecnou výroční zprávu.

Uvádějí se jako textové informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky s uvedenými informacemi.

*) § 20 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. § 178 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

**) Například zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

***) Registr adres všech stavebních objektů, které mají číslo popisné nebo evidenční, vedený v informačním systému veřejné správy.

****) § 3 nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném
přístupu k informacím.

Příl.2

Osnova popisu postupu

Povinný subjekt zveřejňuje vždy informace, které jsou předmětem položek č. 3 až 13, 17, 19, 20, 25 a 27 až 29 osnovy popisu postupu, a informace, které jsou předmětem ostatních položek osnovy popisu postupu, pokud jsou mu známy.

Není-li u příslušné položky uveden způsob uvedení, uvádí se jako textová informace nebo hypertextovým odkazem na internetové stránky či na veřejný informační systém s uvedenými informacemi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Číslo a uvozovací text Obsah položky Zařazení informace
----------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Identifikační číslo Označení postupu, který povinný subjekt dodržuje úplná při vyřizování všech žádostí, návrhů i jiných dožádání občanů.

Uvádí se jedinečná identifikace stanovená správcem veřejného informačního systému obsahujícího návody na řešení životních situací.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Kód Kód životní situace podle číselníku.^+) úplná

Uvádí se kód stanovený správcem veřejného informačního systému obsahujícího návody na řešení životních situací.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Pojmenování (název) Uvede se jako nadpis. základní, životní situace uvádí se vždy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Základní informace Uvede se jako popisná textová informace. základní, k životní situaci uvádí se vždy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Kdo je oprávněn v této Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání základní, věci jednat (podat apod. (dále jen "žadatel") a jaké musí splňovat uvádí se vždy
žádost apod.) základní podmínky (např. plnoletost, jiné právním předpisem dané podmínky).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Jaké jsou podmínky Další podmínky a požadavky, které musí být splněny, základní, a postup pro řešení aby mohlo být dosaženo výsledku (např. příjem nižší uvádí se vždy
životní situace než určitý násobek životního minima), a postup pro řešení životní situace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Jakým způsobem zahájit Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní základní, řešení životní situace situace, zahájit řízení, podat žádost apod. uvádí se vždy
(je-li nutná osobní návštěva, používá-li se listinná nebo elektronická podoba žádosti apod.).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Na které instituci Název instituce (orgánu veřejné správy či jiného základní, životní situaci řešit subjektu), která záležitost spojené s řešením uvádí se vždy
životní situace vyřizuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
9. Kde, s kým a kdy Konkrétní organizační útvar (případně konkrétní rozšířená, životní situaci řešit pracovník) a kde (na jaké adrese, případně patro, uvádí se vždy
číslo místnosti, úřední hodiny, telefonní číslo apod.) záležitosti související s řešením životní situace vyřizuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
10. Jaké doklady je nutné Potřebné doklady a další podklady požadované základní, mít s sebou po žadateli pro řešení životní situace. uvádí se vždy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
11. Jaké jsou potřebné Formuláře používané při řešení životní situace základní, formuláře a kde požadované právním nebo doporučené interním uvádí se vždy
jsou k dispozici předpisem.

Uvede se označení předpisu, název formuláře, místo, kde jej lze získat, a způsob, jak jej získat. Je-li k dispozici elektronická podoba nebo přímo aplikace pro elektronické podání formuláře, uvede se na ně odkaz (u formuláře se umožní jeho stažení).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
12. Jaké jsou poplatky Správní a jiné poplatky. základní, a jak je lze uhradit uvádí se vždy Uvede se výše poplatků, způsob placení (hotově, kolek, poštovní poukaz - složenka, jiný způsob), zda se platí předem, a další související informace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
13. Jaké jsou lhůty Lhůty a termíny. základní, pro vyřízení uvádí se vždy Uvedou se lhůty a termíny závazné jak pro žadatele, tak pro povinný subjekt nebo jinou instituci, která záležitosti související s řešením životní situace vyřizuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Kteří jsou další Další dotčení účastníci řešení životní situace. základní účastníci (dotčení) řešení životní situace Uvedou se další dotčení účastníci, jejichž zájmy budou muset být při řešení životní situace zohledněny.

Uvádí se, pokud je známo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Jaké další činnosti Popis dalších činností požadovaných po žadateli základní jsou po žadateli (např. organizační opatření a omezení, možnosti
požadovány objednání nebo pořadník).

Uvádí se, pokud takové činnosti jsou požadovány.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
16. Elektronická služba, Název funkční elektronické služby, která umožňuje základní, kterou lze využít řešení životní situace. Uvádí se hypertextovým odkazem, pokud taková služba existuje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
17. Podle kterého právního Číslo a název příslušného právního předpisu rozšířená, předpisu se postupuje (předpisy vydávané ve Sbírce zákonů a v Úředním uvádí se vždy
věstníku Evropské unie) a úplné označení příslušného ustanovení.

Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace a pokud je to možné, s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text aktuálního znění příslušných ustanovení  právních předpisů již zveřejněn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
18. Jaké jsou související Označení souvisejících předpisů. úplná předpisy Uvede se úplný název, číslo, druh právního nebo jiného souvisejícího předpisu, kde je předpis publikován, dále úplné označení příslušného ustanovení, pokud je to vzhledem k rozsahu možné. Uvádějí se související předpisy, jejichž místní působnost je omezena jen na určité území, např.
obecně závazné vyhlášky a nařízení obce a kraje, usnesení příslušných orgánů (rady, zastupitelstva) apod.

Uvádí se jako doprovodná popisná textová informace, a pokud je to možné, s hypertextovými odkazy na internetové stránky, kde je text aktuálního znění příslušných ustanovení souvisejících předpisů již zveřejněn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
19. Jaké jsou opravné Místo, lhůta a způsob pro podání opravného rozšířená, prostředky a jak prostředku (např. odvolání), a všechny s ním uvádí se vždy se uplatňují související požadavky kladené na toho, kdo opravný prostředek podává, včetně názvu příslušného formuláře, způsobu a místa, kde jej lze získat.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
20. Jaké sankce mohou být Sankce, které mohou být uplatněny vůči fyzické rozšířená, uplatněny v případě osobě (podnikající fyzické nebo právnické osobě) uvádí se vždy
nedodržení povinností nebo orgánu veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, postupů, podmínek apod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
21. Nejčastější dotazy Vybrané otázky, související s životní situací, úplná a stručné odpovědi na ně.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
22. Další informace Související informace umožňující se seznámit úplná

a) se širším kontextem životní situace, s běžnými lhůtami vyřízení apod.,

b) odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd. Uvádí se zpravidla jako doprovodná informace nebo hypertextovým odkazem.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
23. Informace o popisovaném Jiné informační zdroje, komunikační formy. rozšířená postupu (o řešení životní situace) je Uvede se, kde a za jakých podmínek jsou k dispozici. možné získat také Uvedené informační zdroje mohou obsahovat jak z jiných zdrojů nebo informace obsažené ve struktuře dle této přílohy, v jiné formě tak i další rozšířené či zpřesňující informace o popisovaném postupu.

Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace nebo hypertextovými odkazy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
24. Související životní Životní situace související s danou životní rozšířená situace a návody, situací (postupy při jejich řešení) a další jak je řešit související odkazy (např. na právní předpisy).

Uvádějí se zpravidla jako doprovodné informace nebo hypertextovými odkazy.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
25. Za správnost popisu Označení útvaru odpovědného správce popsaného úplná, odpovídá útvar řešení životní situace. uvádí se vždy

Uvádí se identifikace pracoviště (orgánu, organizačního útvaru, případně funkce).
----------------------------------------------------------------------------------------------------
26. Kontaktní osoba Jméno osoby - odpovědného správce popsaného úplná řešení životní situace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
27. Popis je zpracován Datum, od kterého popis řešení životní situace úplná, podle právního stavu platí. uvádí se vždy ke dni
----------------------------------------------------------------------------------------------------
28. Popis byl naposledy Datum poslední aktualizace nebo verifikace základní, aktualizován správnosti popisu řešení životní situace. uvádí se vždy
----------------------------------------------------------------------------------------------------
29. Datum konce platnosti Datum konce platnosti popisu řešení životní situace. základní, popisu uvádí se vždy Uvádí se, pokud je stanoveno. Pokud datum konce platnosti není stanoveno, uvede se "Nestanoveno".

Datum se uvádí, pokud je předem známa změna pravidel od určitého budoucího data, např. pokud vstoupí v platnost nový právní předpis, upravující řešení životní situace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
30. Případná upřesnění Případná upřesnění a poznámky, především úplná a poznámky k řešení pro zaměstnance orgánů veřejné správy, kterým životní situace mohou pomoci při orientaci v životní situaci žadatele.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

+) § 2 písm. h) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

1) § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb.

zdroj: gov.cz