Elektronická podatelna

Nařízení vlády 495/2004 Sb. k provádění zákona o elektronickém podpisu


   495/2004 Sb.

   NAŘÍZENÍ VLÁDY

   ze dne 25. srpna 2004,


   kterým  se  provádí  zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o
   změně  některých  dalších  zákonů  (zákon  o elektronickém podpisu), ve
   znění pozdějších předpisů

   Vláda  nařizuje  k  provedení  zákona  č. 227/2000 Sb., o elektronickém
   podpisu  a  o  změně  některých  dalších  zákonů (zákon o elektronickém
   podpisu),  ve  znění  zákona  č. 226/2002 Sb., zákona č. 517/2002 Sb. a
   zákona č. 440/2004 Sb., (dále jen "zákon"):

§ 1

   (1) Pokud ze zvláštních právních předpisů^1) vyplývá pro orgány veřejné
   moci   povinnost  přijímat  a  odesílat  datové  zprávy  se  zaručenými
   elektronickými  podpisy  založenými  na  kvalifikovaných  certifikátech
   vydaných  akreditovanými  poskytovateli certifikačních služeb (dále jen
   "uznávaný   elektronický   podpis"),  orgány  veřejné  moci  přijmou  k
   zajištění  postupů  uplatňovaných  při  přijímání  a odesílání datových
   zpráv prostřednictvím elektronické podatelny tato organizačně technická
   opatření:

   a)  provozují  jednu nebo více elektronických podatelen; to se považuje
   za  splněné  rovněž  v  případě, kdy orgán veřejné moci dohodne s jiným
   orgánem  veřejné  moci,  že  bude  přijímat  a  odesílat  datové zprávy
   prostřednictvím jím provozované elektronické podatelny,

   b)  vybaví  elektronickou  podatelnu,  pokud ji provozují, technickým a
   programovým  vybavením, které slouží k zajištění postupů orgánu veřejné
   moci   uplatňovaných   při   přijímání   a   odesílání  datových  zpráv
   prostřednictvím   elektronické   podatelny  podle  zvláštního  právního
   předpisu^2) (dále jen "činnosti elektronické podatelny"), a

   c)  vybaví  zaměstnance,  kteří  jsou  oprávněni  činit  právní úkony v
   oblasti  orgánů  veřejné  moci,  kvalifikovanými  certifikáty  vydanými
   akreditovanými  poskytovateli  certifikačních  služeb, popřípadě pořídí
   pro  zajištění  některých postupů podle zvláštního právního předpisu^2)
   kvalifikované systémové certifikáty vydané akreditovanými poskytovateli
   certifikačních služeb.

   (2)  Kvalifikovaný  certifikát  podle  odstavce  1  písm.  c)  obsahuje
   označení  orgánu  veřejné moci, jeho příslušného organizačního útvaru a
   zařazení zaměstnance. Kvalifikovaný systémový certifikát podle odstavce
   1 písm. c) obsahuje označení orgánu veřejné moci.

§ 2

   (1)  Orgán  veřejné  moci  přijímá  a  uplatňuje  souhrn organizačních,
   technických  a personálních pravidel pro zajištění provozu elektronické
   podatelny  v  souladu  se  zákonem  a zvláštními právními předpisy^2) a
   průběžně   s  nimi  seznamuje  zaměstnance  pověřené  výkonem  činností
   elektronické  podatelny.  Součástí  těchto  pravidel  jsou  postupy pro
   řízení bezpečnosti a řešení mimořádných událostí.

   (2) Orgán veřejné moci zajišťuje

   a) bezpečnost informačních systémů elektronické podatelny a ochranu dat
   zpracovávaných  elektronickou  podatelnou  proti  ztrátě,  pozměnění  a
   neoprávněnému přístupu podle zvláštních právních předpisů^3),

   b) nasazení a provoz technických a programových prostředků elektronické
   podatelny v souladu s pokyny jeho výrobce nebo dodavatele, a to zejména
   v souladu s administrátorskými a uživatelskými příručkami,

   c)  průběžnou  revizi  pravidel  podle  odstavce  1  z  hlediska jejich
   uplatnění  v  praxi  a  souladu se zákonem a pravidelnou kontrolu shody
   činnosti elektronické podatelny s těmito pravidly a

   d)   neprodlené  zpracování  přijatých  datových  zpráv  podle  postupů
   stanovených zvláštním právním předpisem^2).

§ 3

   (1)  Orgán  veřejné  moci  zveřejní  na  své  úřední desce, pokud ji má
   zřízenu,  a též způsobem umožňujícím dálkový přístup informace potřebné
   k  doručování  datových  zpráv  orgánu veřejné moci. Těmito informacemi
   jsou alespoň

   a)  elektronická  adresa  elektronické  podatelny  a údaj o tom, zda je
   určena  pro  příjem  všech  datových  zpráv  nebo  pouze datových zpráv
   určitého, předem stanoveného obsahu,

   b)   kontaktní  údaje  pro  přijímání  datových  zpráv  na  technických
   nosičích,

   c)   případné   další   možnosti  doručování  datových  zpráv,  zejména
   prostřednictvím  technického  zařízení v sídle orgánu veřejné moci či v
   jeho organizačních jednotkách,

   d)  pravidla  potvrzování  doručení  datových  zpráv  podle  zvláštního
   právního  předpisu^2)  včetně  vzoru  datové zprávy, kterou se doručení
   potvrzuje,

   e)   technické   parametry  datových  zpráv,  pro  jejichž  přijetí  má
   elektronická  podatelna  technické  a  programové vybavení, a technické
   parametry technických nosičů, na nichž lze předávat orgánu veřejné moci
   datové zprávy,

   f)  postup orgánu veřejné moci v případě, že u přijaté datové zprávy je
   zjištěn výskyt počítačového programu, který je způsobilý přivodit škodu
   na  informačním  systému  nebo  na  informacích  zpracovávaných orgánem
   veřejné  moci,  nebo  chybný  formát  zprávy,  který může takovou škodu
   způsobit,

   g)   způsob   vyřizování  dotazů  týkajících  se  provozu  elektronické
   podatelny,

   h)  aktuální  seznam  zaměstnanců podle § 1 odst. 1 písm. c) s uvedením
   příjmení, jména, popřípadě jmen a zařazení těchto zaměstnanců a

   i)  seznam  právních  předpisů^1),  podle  kterých je možné vůči orgánu
   veřejné  moci  činit  právní  úkony v elektronické podobě a náležitosti
   těchto  úkonů,  zejména  náležitosti  týkající  se  použití  uznávaného
   elektronického podpisu.

   (2) Pokud orgán veřejné moci přijímá datové zprávy prostřednictvím dvou
   nebo více elektronických podatelen, zveřejní údaje uvedené v odstavci 1
   pro každou jednotlivou elektronickou podatelnu.

§ 4

   (1) Orgán veřejné moci oznámí do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto
   nařízení  na  adresu  elektronické  podatelny  Ministerstva informatiky
   elektronickou  adresu  elektronické  podatelny nebo podatelen podle § 1
   odst. 1 písm. a).

   (2)  Orgán  veřejné  moci  bezodkladně  oznámí  na  adresu elektronické
   podatelny  Ministerstva informatiky případnou změnu adresy elektronické
   podatelny nebo podatelen podle § 1 odst. 1 písm. a).

   (3)  Oznámení podle odstavců 1 a 2 je podepsáno uznávaným elektronickým
   podpisem  oprávněného  zaměstnance  nebo označeno elektronickou značkou
   orgánu veřejné moci podle zákona.

   (4)   Ministerstvo  informatiky  v  rámci  informačního  systému  podle
   zvláštního  zákona^4) zveřejňuje prostřednictvím portálu veřejné správy
   evidenci elektronických adres podle odstavce 1.

§ 5

   Nařízení  vlády  č.  304/2001  Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000
   Sb.,  o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon
   o elektronickém podpisu), se zrušuje.

§ 6

   Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2005.

   Předseda vlády:

   JUDr. Gross v. r.

   Ministr informatiky:

   Mlynář v. r.

   1)  Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
   zákona  č.  226/2002  Sb.,  zákon  č.  71/1967  Sb.,  o správním řízení
   (správní  řád), ve znění zákona č. 226/2002 Sb., zákon č. 141/1961 Sb.,
   o  trestním  řízení  soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 226/2002
   Sb.

   2) Vyhláška č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

   3)  Zákon  č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve
   znění zákona č. 517/2002 Sb.

   Zákon  č.  101/2000  Sb.,  o ochraně osobních údajů a o změně některých
   zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 177/2001 Sb., zákona
   č. 450/2001 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
   č. 310/2002 Sb. a zákona č. 517/2002 Sb.

   4)  §  4  odst.  1  písm.  g)  zákona  č.  365/2000 Sb., o informačních
   systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů.
 


zdroj: gov.cz